Reprezentuj FMV

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave Erasmus Student Network
Informácie a novinky Ubytovacia komisia Internáty Dokumenty Poradie

Základné informácie

Pokračujúci študenti si prihlášky podávajú prostredníctvom informačného systému AIS. Termín podávania prihlášok 2.5. – 24.5. 2019. Dodatočné dokumenty (napr. kópia preukazu ZŤP, kópia úmrtného listu a pod.)prosíme poslať na adresu Ubytovaciej komisie FMV a to konkrétne na e-mail: ubytko.fmv@gmail.com. Termíny podávania odvolaní a dátum zverejnenia výsledkov ubytovacieho procesu nájdete v HARMONOGRAME ubytovania v akademickom roku 2019/2020


PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI POSTUPUJTE PRESNE PODĽA NÁVODU, ktorý nájdete v systéme AIS (v záložke Postupy) alebo v "Dokumenty".

Dosiahnuté body si každý študent, vo vlastnom záujme, môže overiť v AIS-e. Zároveň bude najneskôr 31.5.2019 zverejnené výsledné poradie spracovaných žiadostí pre príslušné ročníky (záložka ubytovanie/poradie).

Najneskôr 14.6.2019 bude na stránke spfmv.sk zverejnený výsledok prideľovania ubytovania na akademický rok 2019/2020. O pridelení konkrétneho ubytovacieho miesta vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo informačného systému AIS (ubytovacie miesto sa zobrazí v Evidencii žiadosti študenta- detail žiadosti) v Auguste.

Študenti, ktorí odchádzajú na zimný semester ak roka 2019/2020 do zahraničia v rámci výmenných programov (ERASMUS, SAIA, bilaterálne zmluvy a pod.) si žiadosť o ubytovanie NEPODÁVAJÚ!!!. Žiadosť o ubytovanie si podávajú do 31.12.2019 na Centrum podnikateľkych služieb. Vzor žiadosti si nájdete v záložke dokumenty.

Študenti, ktorí odchádzajú na letný semester ak. roka 2019/2020 do zahraničia v rámci výmenných programov (ERASMUS, SAIA, bilaterálne zmluvy a pod.), prosím, uveďte túto informáciu do poznámky žiadosti v AIS-e!

Študentom, ktorým bude pridelené ubytovanie, ale odchádzajú na výmenný pobyt v letnom semestri, konkrétne ubytovacie miesto pridelí Ubytovacia komisia FMV v riadnom termíne v súlade s Harmonogramom. Študentom, ktorým bude pridelené ubytovanie, ale odchádzajú na výmenný pobyt v zimnom semestri, bude konkrétne ubytovacie miesto pridelené len v prípade, že je možné zabezpečiť obsadenie lôžka náhradou za študenta, ktorý odchádza na výmenný pobyt v letnom semestri. V opačnom prípade im bude konkrétne ubytovacie miesto pridelené až po ich návrate z výmenného pobytu. Títo študenti sú povinní podať si žiadosť dodatočne aj na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v BA (cpcus.cpcus@euba.sk) najneskôr do 31.12.2019. Vzor žiadostí nájdete tu:CPUS

Študenti, ktorím nebolo pridelené ubytovacie miesto a budú mať v prípade ďalších voľných kapacít stále záujem o ubytovanie, môžu poslať odvolanie podľa daného vzoru na stránke spfmv.sk v záložke dokumenty. Odvolanie výhradne posielať na e-mailovú adresu ubytovacej komisie (ubytko.fmv@gmai.com) Upozorňujeme, že bude určujúce aj pri ďalšom posune čiar a prejavujete ním Ubytovacej komisii FMV pretrvávajúci záujem o ubytovanie v ŠD EU v BA. V odvolaní uveďte všetky relevantné informácie, prípadne priložte aj podklady, na základe ktorých má byť žiadosť prehodnotená.

Odvolanie môžete podávať do 2. augusta 2019.

Poplatky spojené s ubytovaním v internátnych zariadeniach EUBA budú vygenerované na konci augusta resp. začiatkom septembra.

Doplňujúce informácie

Body pridelené za prospech počas štúdia (podľa dosiahnutých známok zo skúšok) sa budú vypočítavať podľa obdobia vktorom boli známky nadobudnuté: To znamená, že AIS pridelí body za prospech, podľa toho kedy (v akom dátume) bola známka zapísaná do systému AIS a následne vypočíta priemer známok.
Modelová situácia – ak nebodaj prenášate jeden alebo viac predmetov z minulých semestrov a tieto predmety ste úspešne ukončili v inom semestri ako v pôvodom, AIS vám započíta do priemeru aj známky z týchto predmetov, pokiaľ vyučujúci zapísal do AISU hodnotenie s dátumom, pre ktorý AIS vypočítava priemer podľa Zásad prideľovania ubytovania..

Novoprijatým uchádzačom sa budú body za ubytovanie tiež vypočítavajú podľa pravidiel stanovených v Zásadách prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2019/2020. (postup nájdete v "Dokumenty")

Študenti nastupujúci do 1. ročníka 1. stupňa môžu získať body v kategórii:
• Za výsledky prijímacieho pohovoru: B1 = 3 P, max. 300 bodov
• Za vzdialenosť trvalého bydliska od miesta štúdia:
B2 = V{vzdialenosť od mesta trvalého bydliska (v km)} × 4, max. 100 bodov
• Doplnkové body: preukaz ZŤP, obojstranná/ jednostranná osirelosť, zahraniční študenti

Študenti nastupujúci do 1. ročníka 2. stupňa môžu získať body v kategórii:
• Na základe priemeru zo známok dosiahnutých na bakalárskych štátnych skúškach (t.j. výsledok ústnej a písomnej časti IKKaR, štátnych skúšok Medzinárodné vzťahy a Svetová ekonomika, obhajob): B1 = (4-P) × 100, max. 300 bodov
• Za vzdialenosť trvalého bydliska od miesta štúdia:
B2 = V vzdialenosť od mesta trvalého bydliska (v km) × 4, max. 100 bodov
• Doplnkové body: preukaz ZŤP, obojstranná/ jednostranná osirelosť, zahraniční študenti, sociálne štipendium, ŠVOČ, motivačné štipendium (s výnimkou prospechového)

Študenti, ak ste si počas akademického roka menili telefónne číslo alebo e-mail, prosím uveďte to do poznámky k žiadosti a informujte o tom študijné oddelenie FMV!

Do poznámky k žiadosti môžete uviesť preferovaného spolubývajúceho a aktivity alebo iné skutočnosti, za ktoré by vám mali byť pridelené body dodatočne.

Pokiaľ vám systém AIS nezverejní body pridelené za vzdialenosť, prosím kontaktujte členov ubytovacej komisie FMV na – ubytko.fmv@gmail.com

Užitočné linky !!!

Všetky spomínané dokumenty aj s návodom na použitie systému AIS nájdete na: http://spfmv.sk/ubytovanie.html alebo
http://www.euba.sk/pracoviska/utvary-riadene-rektorom/centrum-podnikatelskych-cinnosti-a-univerzitnych-sluzieb/studentske-domovy

Na uvedenej adrese nájdete aj:
Harmonogram ubytovania v akademickom roku 2019/2020
Zásady prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2019/2020.
Domový poriadok v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave
Návod na použitie AIS
Iné relevantné dokumenty.

Úpravy a zmeny

Upozorňujeme študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie na zmenu v termínoch na uhradenie poplatku za ubytovanie na mesiace september-december 2019!!!
Uhradiť poplatok za ubytovanie vrátane služieb spojených s ubytovaním je nutné v dostatočnom predstihu (minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však 23.8.2019). V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent nezaplatí do 23.8.2019, tak stráca nárok na pridelené miesto.

Ubytovať sa v ŠD môže študent po uhradení poplatku v termíne 2.9.2019-27.9.2019.

Zdôvodnenie: Ubytovacia komisia Ekonomickej univerzity v Bratislave pristúpila k tomuto posunu termínov z dôvodu zefektívnenia procesu ubytovania. Týmto spôsobom bude možné riešiť odvolania študentov voči neprideleniu ubytovania, a teda obsadenie kapacít, na ktoré sa študenti v konečnom dôsledku neubytovali, pred začiatkom akademického roka.

Ubytovacia komisia

Ubytovaciu komisiu tvoria: Betina Kollárová, Gabriela Šujanská
V prípade akýchkoľvek otázok
E- mail: ubytko.fmv@gmail.com

ŠD Dolnozemská

(Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava)

MHD

Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linka 88, zastávka: Ekonomická univerzita
Hlavná stanica → Linky 84 a 93, zastávka: Bulíkova

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1120 (ŠD Dolnozemská 1)

ŠD Starohájska 4

(Starohájska 4, 852 19 Bratislava)

MHD

Ekonomická Univerzita → Linka 68, zastávka: Starohájska
Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linka 88, zastávka: Starohájska
Hlavná stanica → Linky 83 a 93, zastávka: Námestie Hraničiarov

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1120 (ŠD Starohájska 4)

ŠD Starohájska 8

(Starohájska 8, 852 19 Bratislava)

MHD

Ekonomická Univerzita → Linka 68, zastávka: Starohájska
Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linka 88, zastávka: Starohájska
Hlavná stanica → Linky 83 a 93, zastávka: Námestie Hraničiarov

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1120 (ŠD Starohájska 8)

ŠD Prokopa Veľkého 41

(Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava 5)

MHD

Ekonomická univerzita → Linky 84 a 184, zastávka: Hroboňova
Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linky 63 a 210, zastávka: Hroboňova
Hlavná stanica → Linka 41, zastávka: Hroboňova

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1100 (ŠD Prokopa Veľkého 41)

ŠD Hroboňova 4

(Hroboňova 4, 817 07 Bratislava 5)

MHD

Ekonomická univerzita → Linky 84 a 184, zastávka: Hroboňova
Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linky 63 a 210, zastávka: Hroboňova
Hlavná stanica → Linka 41, zastávka: Hroboňova

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1101 (ŠD Hroboňova 4)

ŠD Ekonóm

(Prístavná 8, 821 09 Bratislava)

MHD

Ekonomická univerzita → Linka 87, zastávka: Prístav
Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linka 70, zastávka: Prístavný most
Hlavná stanica → Linka 74, zastávka: Prístavný most

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1170 (ŠD Ekonóm)

ŠD Vlčie hrdlo

(Vlčie Hrdlo 74, 821 07 Bratislava)

MHD

Ekonomická univerzita → Linka 87, zastávka: Vlčie hrdlo
Autobusová stanica Mlynské Nivy → Linka 70, zastávka: Vlčie hrdlo
Hlavná stanica → Linka 74, zastávka: Vlčie hrdlo

Adresát:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Číslo účtu: 7000080698/8180
Kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)
Referenčné číslo: 5205353
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 1150 (ŠD Vlčie Hrdlo)